ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
на "КММ" АД

Ръководството на КММ АД – гр. Шумен приема внедряването и поддържането на система за управление на база на БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO 45001:2018 като сериозно достижение и условие за целенасочено развитие. За запазване и разширяване на завоюваните пазарни позиции в производството на котли и съдове под налягане, топлообменници, филтри, металоконструкции и за осигуряване на просперитета и безопасната работа на дружеството, ръководство приема и декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, насочена към:

Осигуряване на устойчиви доходи от производството на качествени машиностроителни изделия, удовлетворяващи постоянно и изцяло нуждите и очакванията на клиентите, при управление на здравето и безопасността при работа.

Насърчаване и съдействие за повишаване на квалификацията на персонала и стимулиране: на инициативността и компетентността на сътрудниците на всяко работно място.

Трайно присъствие на фирмата на международния пазар, разчитайки на компетентността на своите кадри и качествената работа, ориентирана към удовлетвореност на клиента.

Оценката, анализът и подобрението да бъдат в основата на всяка дейност на дружеството, като се търси баланс между очакванията на всички заинтересовани страни.

Ангажимент за непрекъснат процес на подобряване, във всички области, на системата за управление, при осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Управление на здравето и безопасността на работното място: намаляване броя на трудовите злополуки, предотвратяване на потенциални инциденти, влошено здравословно състояние, болести и др.

Поддържане на всички машини, съоръжения, средства за достъп до мястото на работа, аварийни изходи и противопожарни средства в състояние, гарантиращо безопасност и сведени до минимум рискове за здравето на работещите.

Осигуряване на информация, инструкции и обучение на служителите за качествено и безопасно изпълнение на възложената дейност.

Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, здравето и безопасността при работа с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO 45001:2018.

Следене на националното и международно законодателство за съответствие по отношение изискванията за здраве и безопасност при работа.

В качеството си на Изпълнителен директор на КММ АД

ДЕКЛАРИРАМ:

личното си участие и отговорност за поддържане на ефективността на системата за управление и за изпълнението на обявената политика, гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството на предлаганите от нас продукти, за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това траен просперитет и за управлението на здравето и безопасността при работа на „КММ“ АД. Текущите конкретни и измерими цели се определят при провеждането на прегледа от ръководството.

Shumen

Executive Director:
(Tanya Nikolova)