Financial reports

Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първо тримесечие на 2024 година
Изтегли годишния отчети на КММ АД гр. Шумен за 2023г.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за четвъртото тримесечие на 2023 година
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за третото тримесечие на 2023 година
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2023 година
Изтегли годишния отчети на КММ АД гр. Шумен за 2022г.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първо тримесечие на 2023 година
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за четвъртото тримесечие на 2022 година
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за третото тримесечие на 2022 година
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2022 година
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първо тримесечие на 2022 година.
Изтегли годишния отчети на КММ АД гр. Шумен за 2021г.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за четвъртото тримесечие на 2021 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за третото тримесечие на 2021 година.
Изтегли документите са за годишно събрание на акционерите, което ще се проведе на 3.9.2021
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2021 година
Изтегли годишния отчети на КММ АД гр. Шумен за 2020г.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първо тримесечие на 2021 година.
Изтегли списъка на акционерите присъствали на Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 16.04.2021 год.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 16.04.2021 год.
Изтегли Протокол от заседанието за свикване на Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 8.03.2021 год
Изтегли Покана за Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което ще се проведе на 16.04.2021 год.
Изтегли Материалите свързани с Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което ще се проведе на 16.04.2021 год
Изтегли Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД, което ще се проведе на 16.04.2021 год
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за четвъртото тримесечие на 2020 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за третото тримесечие на 2020 година.
Списък на пълномощниците присъствали на годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 4.09.2020 год.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 4.09.2020 год.
Изтегли Материалите свързани с Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което ще се проведе на 4.09.2020 год
Изтегли Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД, което ще се проведе на 4.09.2020 год
Изтегли Покана за Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което ще се проведе на 4.09.2020 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2020 година
Изтегли годишен финансов отчет на КММ АД гр.Шумен за 2019 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първото тримесечие на 2020 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за четвъртото тримесечие на 2019 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за третото тримесечие на 2019 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2019 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първото тримесечие на 2019 година
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 7.06.2019 год.
Изтегли Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД, което ще се проведе на 7.06.2019 год
Изтегли Материалите свързани с Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което ще се проведе на 7.06.2019 год
Изтегли Покана за Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което ще се проведе на 7.06.2019 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за четвърто тримесечие на 2018 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за третото тримесечие на 2018 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2018 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първото тримесечие на 2018 година.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 29.06.2018 год.
Изтегли годишен финансов отчет на КММ АД гр.Шумен за 2017 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за четвърто тримесечие на 2017 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за третото тримесечие на 2017 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2017 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първото тримесечие на 2017 година.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 30.06.2017 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2016 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2016 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2016 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2016 год.
Изтегли одиторски доклад за финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за 2016 год.
Изтегли годишен финансов отчет на КММ АД гр.Шумен за 2016 год.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 20.06.2016 год.
Изтегли годишен финансов отчет на КММ АД гр.Шумен за 2015 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2015 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2015 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2015 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2015 год.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 19.06.2015 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2014 год.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 23.06.2014 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2014 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2014 год.
Изтегли годишен финансов отчет на КММ АД гр.Шумен за 2014 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2014 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2013 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2013 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2013 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2013 год.
Изтегли одиторски доклад за финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за 2013 год.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 14.08.2013 год.
Изтегли годишен финансов отчет на КММ АД гр.Шумен за 2013 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2012 год.
Изтегли протокола от проведеното на 22.06.2012 година годишно отчетно събрание
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2012 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2012 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2012 год.
Доклад на независим одитор, относно финансовото състояние на КММ – АД гр.Шумен към 31 декеври 2012 год.
Финансов отчет на КММ АД гр.Шумен към 31 декември 2012 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първото тримесечие на 2011 година.
Протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите на КММ АД гр.Шумен, което се проведе на 21.6.2011 год.
Изтегли материали за Годишното отчетно събрание на КММ АД гр.Шумен,което се проведе на 21.06.2011 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2011 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за третото тримесечие на 2011 година.
Изтегли финансовите отчети на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2011 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за четвъртото тримесечие на 2011 година.
Изтегли Одиторският доклад на Moore Stephens Bulgaria за КММ АД гр.Шумен към 31 декември 2011 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2010 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първото тримесечие на 2010 година.
Изтегли протокола от заседанието на акционерите на “КММ” – АД гр. Шумен от 17 август 2010 година.
Изтегли счетоводният баланс на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2010 година.
Изтегли счетоводният баланс на “КММ” – АД гр. Шумен към 30 септември 2010 година.
Изтегли годишен доклад на ръководството на КММ АД гр.Шумен за 2010 година
Изтегли Одиторският доклад на Moore Stephens Bulgaria за КММ АД гр.Шумен към 31 декември 2010 год.
Изтегли одиторският доклад до акционерите на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2009 година.
Изтегли счетоводният баланс на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2008 година.
Изтегли счетоводният баланс на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2007 година.