Financial reports

Изтегли счетоводният баланс на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2007 година.
Изтегли одиторският доклад до акционерите на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2009 година.
Изтегли счетоводният баланс на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2008 година.
Изтегли протокола от заседанието на акционерите на “КММ” – АД гр. Шумен от 17 август 2010 година.
Изтегли счетоводният баланс на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2010 година.
Изтегли счетоводният баланс на “КММ” – АД гр. Шумен към 30 септември 2010 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за първото тримесечие на 2011 година.
Изтегли годишен доклад на ръководството на КММ АД гр.Шумен за 2010 година
Изтегли Одиторският доклад на Moore Stephens Bulgaria за КММ АД гр.Шумен към 31 декември 2010 год.
Протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите на КММ АД гр.Шумен
Изтегли материали за Годишното отчетно събрание на КММ АД гр.Шумен,което се проведе на 21.06.2011 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за второто тримесечие на 2011 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за третото тримесечие на 2011 година.
Изтегли финансовите отчети на “КММ” – АД гр. Шумен към 31 декември 2011 година.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр. Шумен за четвъртото тримесечие на 2011 година.
Изтегли Одиторският доклад на Moore Stephens Bulgaria за КММ АД гр.Шумен към 31 декември 2011 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2012 год.
Изтегли протокола от проведеното на 22.06.2012 година годишно отчетно събрание
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2012 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2012 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2012 год.
Доклад на независим одитор, относно финансовото състояние на КММ – АД гр.Шумен към 31 декеври 2012 год.
Финансов отчет на КММ АД гр.Шумен към 31 декември 2012 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2013 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2013 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2013 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2013 год.
Изтегли одиторски доклад за финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за 2013 год.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 14.08.2013 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2014 год.
Изтегли Протокол от Годишното отчетно събрание на КММ гр. Шумен, което се проведе на 23.06.2014 год. в гр.Шумен ул.”Мадара” № 38
Изтегли годишен финансов отчет на КММ АД гр.Шумен за 2013 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2014 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2014 год.
Изтегли годишен финансов отчет на КММ АД гр.Шумен за 2014 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2014 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2015 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2015 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2015 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2015 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за първото тримесечие на 2016 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за второто тримесечие на 2016 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за третото тримесечие на 2016 год.
Изтегли финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за четвъртото тримесечие на 2016 год.
Изтегли одиторски доклад за финансовите отчети на КММ АД гр.Шумен за 2016 год.
Изтегли годишен финансов отчет на КММ АД гр.Шумен за 2016 год.